Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě voltik.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Prodávajícím je firma Voltik Toys s.r.o., se sídlem Balbínova 180/8, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO 02147211, Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 57330. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující nikoli spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

 

3. Objednávka zboží/kupní smlouva

Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Od momentu potvrzení objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží a způsob úhrady.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a bez výhrady s nimi souhlasí.  Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to emailem na adresu info@voltik.cz.

 

4. Cena a platba

Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu voltik.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku 6 těchto obchodních podmínek.

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

1. dobírkou - hotově doručovateli přepravní služby při předání zboží

2. Platba kartou

3. Online bankovní převod

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího, uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy nebo v prodejně prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny.

 

5. Dodací lhůta

Celý sortiment držíme skladem, zboží odesíláme do 3 pracovních dnů od vystavení objednávky při platbě dobírkou nebo do 3 dnů od obdržení platby při platbě převodem na účet. 

 

6. Dodací podmínky a cena za dopravu

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z uvedených způsobů dopravy, k ceně zboží účtujeme expediční poplatek:

 

Zásilky do České Republiky

1. PPL - balík - 65 Kč (platba na účet předem)

2. PPL - dobírka - 95 Kč (platba při převzetí zásilky)

Jakmile objednávka zboží dosáhne hodnoty 1 500 Kč, expediční poplatek neúčtujeme.

 

Zásilky do Slovenské Republiky:

1. PPL - balík - 130 Kč (platba na účet předem)

2. PPL - dobírka - 160 Kč (platba při převzetí zásilky)

Jakmile objednávka zboží dosáhne hodnoty 1 500 Kč, expediční poplatek neúčtujeme.

Pokud chcete ušetřit za dopravné, s objednávkami se, prosíme, obracejte na naše velkoodběratele na Slovensku z následujícího seznamu: www.wikyhracky.sk

   

Zásilky do ostatního zahraničí 

1. PPL - balík (platba kartou nebo na účet předem)

2. PPL - dobírka

Poštovné vychází ze sazebníku PPL pro zahraniční zásilky.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.  Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá firmě Voltik Toys s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu firma Voltik Toys s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Kupující  může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@voltik.cz nebo jiným prokazatelným způsobem (doporučujeme písemnou formu). V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno jméno kupujícího, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz, vč. čísla účtu nebo přesné adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

 

 

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

9. Záruka a reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@voltik.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu voltik.cz, a to v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

Záruka se však nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, skladováním, nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením a běžným opotřebením. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba popsat charakter vady (popsat jakým způsobem se projevují), přiložit dokument prokazující zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií) a kontakt na kupujícího.

Kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu: Ing. Ivan Svoboda, Balbínova 180/8, 725 29 Ostrava - Petřkovice. Zboží je nutné vrátit spolu s dokladem o koupi, s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kupující při uplatnění záruky má právo na:

-          jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

-          jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-          jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu (viz. dále)  nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití

-          jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

9.1 Doživotní záruka

Prodávající poskytuje na některé výrobky rozšířenou záruku nad rámec obecně závazných záručních podmínek. Podmínky rozšířené záruky jsou uvedeny v sekci O nás.

 

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího  kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Mimosoudní řešení sporů

Firma Voltik Toys si zakládá na tom, vždy se dohodnout se zákazníkem-spotřebitelem.

V případě sporu může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu a obrátit se na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Zahájit alternativní řešení sporu lze rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.2.2016

Zpět do obchodu